menu

�owiska

Okr�g PZW Mazowiecki

wr��reply

Osadnik przy Stawach Stefa�skiego

Osadnik przy Stawach Stefa�skiegomore_vert

Stawy Stefa�skiego po�o�one s� na terenie miasta ��d� przy ul. Patriotycznej, w Parku im. 1 Maja. S� bardzo popularnym i jednocze�nie najwi�kszym k�pieliskiem w mie�cie, zajmuj� ponad 11 ha powierzchni. Zbiornik jest w istocie poszerzeniem koryta rzeki Ner.W 2008 Stawy Stefa�skiego by�y r...

Zbiornik Grodzisk

Zbiornik Grodziskmore_vert

Zbiornik „Grodzisk” po�o�ony jest na rzece Orz ko�o miejscowo�ci Czerwin, w odleg�o�ci ok. 25 km od Ostrowi Mazowieckiej i 20 km od Ostro��ki. Akwen nie jest g��boki do 1,5 m, najg��biej w pobli�u tamy. Jest cz�ciowo zaro�ni�ty. Zbiornik ten jest corocznie zaryb...

Narew - miejscowo�� G�siorowo

Narew - miejscowo�� G�siorowomore_vert

Aby dojecha� do tego �owiska musimy kierowa� si� na Serock tras� 61. Nast�pnie odbi� na tras� 62 kierunek na Wyszk�w. Praktycznie po przejechaniu przez rzek� Narew, w miejscowo�ci �achy, nale�y skr�ci� w lewo i kierowa� si� na G�siorowo. (ca�y czas prosto, nawet tam gdzie droga z pierwsze�stwem w...

Rzeka Rz�dza - pstr�gi na Mazowszu

Rzeka Rz�dza - pstr�gi na Mazowszumore_vert

Pstr�gi na Mazowszu.Chyba raczej jakie� �arty. Cztery godziny spaceru nad jedn� z dw�ch rzeczek okre�lonych jako g�rskie. A zarybiane s� podobno cztery. Woda czysta, ale dno piaszczyste i p�ytko. Rzeczka zakrzaczona i technicznie do �owienia trudna. Pocz�tkuj�cy w�dkarze i tacy kt�rzy chc� dopie...

Stawy Krzywie

Stawy Krzywiemore_vert

Stawy Krzywie(znane te� jako pi�tnastki)znajduj� si� niedaleko Zgierza ko�o �odzi.Jest to 6 staw�w du�ych i 3 mniejsze, o ��cznej powierzchni 19,5 ha o �redniej g��boko�ci 1,5 m.Nale�� do PZW Okr�g ��dzki.Ze wzgl�du na ilo�� zosta�y ponumerowane od 1 do 7.I tak staw nr 1 jest �owiskiem og�ln...

Glinianki w O�arowie Mazowieckim

Glinianki w O�arowie Mazowieckimmore_vert

�owisko znajduje si� na terenach dzia�kowych O�arowa Mazowieckiego. A O�ar�w Mazowiecki nale�y do powiatu Warszawskiego Zachodniego, po�o�ony jest przy trasie na Pozna�. Poza tras� Warszawa – Pozna� przez gmin� przebiega trakt kolejowy Warszawa – Berlin. Na teren �owiska prowa...

Sadowina

Sadowinamore_vert

�owisko po�o�one w lesie..bardzo p�ytkie o torfowym dnie... Mo�na tam z�owi� karasia na �ywca jak i du�ego dorodnego karasia. �owisko z roku na rok coraz bardziej zarasta. Kiedy� p�ywa�y tam tez szczupaki ale niestety wy�apali ;/ Na �owisku mo�na odpocz�� i�� te� na grzyby. Najwi�kszy kara� jakie...

Jezioro Hujka

Jezioro Hujkamore_vert

Jezioro Hujka - �owisko po�o�one jest niedaleko rzeki Bug w miejscowo�ci S�opsk. Dojazd do �owiska jest bardzo dobry (S�opsk to wie�� w wojew�dztwie mazowieckim, powiat wyszkowski, gmina Zabrodzie).Mo�na tu odpocz��, �owi�c ryby. Maksymalna g��boko�� tego jeziora wynosi 12 m, lecz jest d...

Rokola -Otwock Wielki

Rokola -Otwock Wielkimore_vert

Jezioro Rokola po�o�one jest na terenie wojew�dztwa mazowieckiego, wzd�u� Wis�y – jest pod�u�ne, na p�nocy zaczyna si� w miejscowo�ci Nadbrze�, potem przechodzi przez Otwock Wielki, na po�udniu za� ko�czy si� w Glinkach. Mo�na tu dojecha� od Karczewa (pod Warszaw�), udaj�c si� w stron� G�r...

Rzeka Brzu�nia

Rzeka Brzu�niamore_vert

Ta niewielka rzeczka d�ugo�ci 12 km, pierwszej klasy czysto�ci nale�y do dorzecza Pilicy prawy dop�yw rzeki Drzewiczki. Sw�j bieg rozpoczyna w wojew�dztwie �wi�tokrzyskim w okolicach miejscowo�ci Kurzacze. Dalej wije si� w�r�d las�w i malowniczo po�o�onych krajobraz�w na terenie wojew�dztwa ��dzk...

Jezioro Ciechomickie

Jezioro Ciechomickiemore_vert

Powierzchnia jeziora Ciechomickiego tego jeziora wynosi oko�o 47,1 ha ,a obj�to�� oko�o 2200 tys. m3 . Zbudowane jest jak koryto . Blisko na pla�ach jest p�ytko , a� w pewnym momencie jest osuni�cie i bardzo du�a g��boko�� . Jest jednym z dobrze zagospodarowanych turystycznie jez...

Zbiornik Soczewka

Zbiornik Soczewkamore_vert

Zbiornik zaporowy przy miejscowo�ci Soczewka le�y 12 km od P�ocka przy drodze krajowej nr 62 w kierunku W�oc�awka. Zbiornik powsta� na prze�omie XIX i XX w. w wyniku wybudowania grobli w poprzek rzeki Skrwy Lewej ok. 1,5 km od jej uj�cia do rzeki Wis�y. Spi�trzenia dokonano dla potrzeb fabryki p...

Wis�a - Tarchomini przy ujœciu kana�u (obw 3)

Wis�a - Tarchomini przy ujœciu kana�u (obw 3)more_vert

Miejsce do w�dkowania znajduje si� w Warszawie na Bia�o��ce przy ulicy Aluzyjnej.Znajduj� sie 2 miejsca nadaj�ce si� do po�owu ryb:1. Przy uj�ciu kana�u �api�c na sp�awik z kamieni u�o�onych w opaske. G��wnie trzeba nastawiac si� na d�ugi bat, bolonke lub spining.G��wn...

Zalew Zegrzy�ski na wysoko�ci Izbicy.

Zalew Zegrzy�ski na wysoko�ci Izbicy.more_vert

Sprawy techniczne.Jezioro Zegrzy�skie jest to oficjalna nazwa �owiska, do�� cz�sto m�wi si� Zalew Zegrzy�ski. Powierzchnia tego zbiornika to oko�o 3300 ha. Powsta� on w 1963 roku. W tym celu przegrodzono koryto Narwi zapor� w D�bem kt�ra dzi� jest elektrowni� wodn�. Zalew po��czony jest z...

�owisko O�ar�w Mazowiecki

�owisko O�ar�w Mazowieckimore_vert

Zalane wod� wyrobisko, zbiornik ma oko�o 60 lat. Powieszchnia ok. 3 ha, g��boko�� maksymalna ok. 17m, du�y spadek dna, bardzo s�abo rozwini�ta flora. Og�lnie ci�ko jest z�owi� tam jak�kolwiek ryb�, ale p�ywaj� tam naprawde kolosy z uwagi na g��boko�� �owiska i niedost�pno�� tych g��bin. Z r...

Jeziorko Wilanowskie

Jeziorko Wilanowskiemore_vert

Jest to �adnie po�o�one �owisko z dobrymi przygotowanymi miejscami. Ma ono niestety ciemn� wod� i glony, o kt�re �atwo zaczepi� zestaw. Mo�na tam z�apa� opr�cz wy�ej podanych ryb KRASNOPIR�. Polecam to �owisko gdy� mo�na tam z�apa� �adne okazy. Jednak najlepiej jest mie� zan�t� i bata jako w...

Stawy Hodowlane Grzegorzewice

Stawy Hodowlane Grzegorzewicemore_vert

Stawy znajduj� si� w odleg�o�ci 30 km od Warszawy we wsi Grzegorzewice. Dojazd jest bardzo prosty i nie zabiera du�o czasu, bowiem prawie prawie ca�y czas z Warszawy podr�uje si� tras� katowick�.W�dkowa� mo�na codziennie od �witu do zmroku. Czas w�dkowanie jest nieograniczony, tak samo j...

Jezioro Wa�pusz

Jezioro Wa�puszmore_vert

Jezioro jest bardzo du�e i p�kne, wok� obro�ni�te trzcinami, w kt�rych ukrytych jest wiele pomost�w. Oko�o 7m od brzegu g��boko�� jeziora wynosi 1m, a na jego �rodku osi�ga a� 10m.Mo�na tam z�owi� okonia, p�o� i niekiedy szczupaka. Przy mnie jeden pan z�owi� �adnego szczupaka na bia�ego twister...

Wis�a - Kaw�czyn (obw 3)

Wis�a - Kaw�czyn (obw 3)more_vert

W po�owie drogi mi�dzy Konstancinem, a G�r� Kalwari� jest bardzo pi�kny i ciekawy w�dkarsko odcinek Kr�lowej Rzek – Wis�y. Rzeka toczy tutaj swoje wody szeroko rozlana, ze zmienn� pr�dko�ci� nurtu i g��boko�ci�. Spotkamy tu wielometrowe do�y, szerokie i p�ytkie blaty, przykosy, opaski, stare ...

Wis�a - bulwar i przysta� w Wyszogrodzie

Wis�a - bulwar i przysta� w Wyszogrodziemore_vert

Bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzania tego miejsca. Z pozoru to bardzo ha�a�liwe miejsce, jest siedliskiem wielu gatunk�w ryb, mo�na tutaj napotka� zar�wno wielkie bolenie, szczupaki i pi�kne leszcze, zdarzaj� si� r�wnie� sumy. Cz�stotliwo�� bra� na tym �owisku uzale�niona jest od stanu wody...

wr��reply