menu

�owiska

Okr�g PZW Mazowiecki

wr��reply

Rzeka Narew - R�an

Rzeka Narew - R�anmore_vert

Rzeka po�o�ona jest w dolinie miasta R�an. Miasto te nie ma zbyt du�ej populacji ludu ( ok. 2600 ) lecz ma bogata histori�. W czasie I i II wojny �wiatowej zosta�o ca�kowicie zniszczone z powodu frontu, kt�re przez nie przechodzi�. �lady po tym mo�emy zobaczy� na naszych zabytkach (min. ko�ci�...

Jezioro Brzuze

Jezioro Brzuzemore_vert

�owisko wykszta�ci�o si� w skutek wybierania �wiru przez xxx lat. Dzi�ki temu mamy teraz pi�kne widoki, pi�kne �owisko i pla�e. Jezioro jest najg��bsze w miejscach, w kt�rych stosunkowo niedawno by� wybierany �wir. Ka�dy w�dkarz znajdzie tu co� dla siebie. W zbiorniku jest prawie ka�da ryba s�otkowo...

Zbiornik Osieczek

Zbiornik Osieczekmore_vert

�owisko Osieczek jest to zbiornik retencyjny na rzece Jeziorka. Rzeka ta, ze wzgl�du na to, �e wyst�puje w niej pstr�g t�czowy i potokowy, ma status rzeki g�rskiej ale na szcz�cie, a mo�e i nie, zbiornik, o kt�rym pisz� nie jest zaliczany do w�d g�rskich.Akwen ten znajduje si� oko�o 10 k...

Stawy Glinianki w Wymys�owie

Stawy Glinianki w Wymys�owiemore_vert

Stawy „Glinianki” w Wymys�owie znajduj� si� obok starej cegielni, po kt�rej w zasadzie pozosta�a tylko ruina. Niegdy�, jak si� mo�na domy�li�, wydobywano tu glin�. Dzi� stawy s�u�� niemal wy��cznie w�dkarzom. Wymys��w zlokalizowany jest jakie� 5 km na p�nocny-zach�d od Pabianic, woje...

Glinianki Jelonki

Glinianki Jelonkimore_vert

Dla typowej zabawy z karasiem,karpiem b�d� linem podaj� ten zbiornik, mo�na tam �mia�o ruszy� ze sp�awik�wk�, haczyk 12 bia�y robaczek, pinka b�d� ciasto gwarancja 100% �e co� z�apiemy nie s� tam niewiadomo jak wielkie okazy ale karasie ok 1kg czy karpia te� mo�na trafi�, du�o drobnicy z�otego karas...

Rzeka Bug na wysoko�ci S�opska

Rzeka Bug na wysoko�ci S�opskamore_vert

Rzeka Bug na wysoko�ci s�opska 40km od centrum warszawy i 20km od wyszkowa jad�c radzymi�skom dojedziemy do niegowa i tam skr�cimy na prawo na dr�szew i b�dziemy w s�opsku tam ka�dy nas pokieruje, pomimo �e wode wida� ju z drogi.Jest to niezwykle ciekawy zbiornik w kt�rym mo�emy po�apa� z...

Wis�a w Grochalach

Wis�a w Grochalachmore_vert

Ten odcinek rzeki w Grochalach,to bardzo popularne miejsce w�dkarzy.W sezonie letnim, bardzo trudno zaj�� tam dobre �owisko,ze wzgl�du na du�� ilo�� w�dkarzy.Warto jednak spr�bowa�,bo w rzece wyst�puje wiele gatunk�w ryb takich jak: Leszcz,Sum,Sandacz,Karp,P�o�,Bole� i wiele innych.Dojazd do �owi...

Jezioro Burd�g

Jezioro Burd�gmore_vert

Dojecha� do jeziora mo�na jad�c na Olsztyn przez Nidzic� prosto do Jedwabna i drog� na Pasym. Jezioro znajduje si� po prawej stronie zaraz po wje�dzie do wsi Burd�g. Burd�g jest ma�a wiosk� a zarazem spokojn� znajduj� si� tam bary oraz sklep spo�ywczy w kt�rym mo�na dosta� artyku�y potrzebne do w...

Starorzecze Wis�y- �dziarka

Starorzecze Wis�y- �dziarkamore_vert

S� to 3 niedu�e zbiorniki po��czone z sob� i Wis�� tylko przy podwy�szonym stanie wody,[wiosn� i jesieni�],wiosn� jest to tak�e miejsce odbywania si� tar�a przez wiele gatunk�w ryb takich jak leszcz,p�o�,kr�p,szczupak i innych ryb.�rednia g��boko�� wynosi 1,5 m .Najwi�cej jest okonia do 25cm ,ale...

Jezioro Czarne dla w�dkarzy

Jezioro Czarne dla w�dkarzymore_vert

Jezioro Czarne to po jednej stronie k�pielisko, a po drugiej stronie miejsce dla w�dkarzy. Kiedy� by� tam mostek dla w�dkarzy ale z niewiadomych przyczyn zosta� spalony. Na powierzchni dla w�dkarzy s� specjalnie przygotowane miejsca do w�dkowania czyli s� oczyszcone miejsca z chwast�w. Po drugiej...

Jezioro Klucz

Jezioro Kluczmore_vert

Jezioro Klucz, czyli prastare starorzecze Narwi. Miejsce nad wyraz urokliwe i do�� atrakcyjne w�dkarsko, mimo i� lata swojej �wietno�ci ma ju� za sob�. Dojazd nad wod� jest bardzo prosty. Z Nowego Dworu Mazowieckiego kierujemy si� na miejscowo�� Niepor�t i w Nowej Olszewnicy skr�camy na wie� Siko...

Siekierka -starorzecze Narwi

Siekierka -starorzecze Narwimore_vert

Starorzecze „SIEKIERKA” , znajduje si� w wojew�dztwie mazowieckim, 6km od Ostro��ki pomi�dzy miejscowo�ciami Kordowo-No�ewo.Jest to ca�kiem spore starorzecze jednak ze wsp�rz�dnych google, nie do zauwa�enia(na dole zamieszczam link z dok�adn� map� satelitarn�). Brz...

Soczewka-Wola Brwile�ska - �owisko komercyjne

Soczewka-Wola Brwile�ska - �owisko komercyjnemore_vert

[p]Do dyspozycji w�dkarzy udost�pnione zosta�y dwa stawy o powierzchni ��cznej 0,7 ha. S� to zbiorniki przep�ywowe zasilane wod� �r�dlan� , kt�rej doskona�a jako�� stwarza �wietne warunki do bytowania ryb wielu gatunk�w. Mamy cz�ciow� mo�liwo�� wp�ywu na temperatur� wody w stawach wyd�u�aj�c tym s...

Okunin nad Narwi�

Okunin nad Narwi�more_vert

Pi�kne,urocze miejsce nad Narwi�.W Okuninie nale�y jad�c od Nowego Dworu Mazowieckiego-zjecha� z drogi asfaltowej w lewo,kieruj�c si� w stron� rzeki.Utwardzon� p�ytami betonowymi drog� dojedziemy(ok.800m) - do wa�u przeciwpowodziowego.Po przejechaniu przez wa� -od razu wida� pi�knie p�yn�c�,szero...

Jezioro Wildno

Jezioro Wildnomore_vert

Urocze, niedu�e jezioro, na ktr�re warto si� wybra� po w�gorza. Z opowie�ci okolicznych w�dkarzy wynika, �e jest ich tam sporo. Samo jezioro jest do�� p�ytkie, du�� jego cz�� porastaj� ��ki moczarki, kt�re utrudniaj� operowanie przyn�tami spinningowymi. Brzegi w wi�kszo�ci zaro�ni�te trzcin� co ...

Jezioro �omni�skie

Jezioro �omni�skiemore_vert

Jezioro �omni�skie po�o�one jest w Kotlinie Warszawskiej w powiecie nowodworskim w gminie Czosn�w. Najbli�sza miejscowo�� to �omna – ok. 0,5 km na zach�d od jeziora. Jezioro nazywane jest �omni�skim przez w�dkarzy. W�a�ciwa nazwa nie jest znana. Na �adnych mapach nie ma oznaczenia nazwy te...

Jezioro Kie�pi�skie

Jezioro Kie�pi�skiemore_vert

Jezioro Kie�pi�skie po�o�one w Kotlinie Warszawskiej w starorzeczu Wis�y (powiat warszawski zachodni, wojew�dztwo mazowieckie). Jezioro odleg�e o ok. 1 km od miejscowo�ci Kie�pin (w kierunku na wsch�d od Kie�pina). Jezioro zasilane jest okresowo wysychaj�c� strug� bez nazwy. Jest przyk�adem ...

Stawy w Natolinie.

Stawy w Natolinie.more_vert

Stawy w Natolinie to dawne wyrobiska gliny w kt�rych mo�na z�owi� naprawd� spore okazy.W tej spokojnej okolicy mo�na odpocz�� z rodzin�,oraz spe�ni� swoje w�dkarskie marzenia.�owisko sk�ada si� z kilku ma�ych,i wi�kszych staw�w do kt�rych bez problemu dojedzie si� samochodem .Prosz� jednak zwr�ci...

Strzy�e - Narew - okolice miejscowo�ci Strzy�e nad Narwi�

Strzy�e - Narew - okolice miejscowo�ci Strzy�e nad Narwi�more_vert

Miejscowo�� Strzy�e znajduje si� na drodze mi�dzy Serockiem, a Pu�tuskiem. Jad�c od Serocka, mijamy skrzy�owanie w miejscowo�ci Wierzbica, po oko�o 11 km, doje�d�amy do wioski Strzy�e. Kiedy zobaczymy z daleka, po prawej stronie drogi, przystanek autobusowy, musimy zwolni�, poniewa� do...

Ginki Koby�ka -Zielonka

Ginki Koby�ka -Zielonkamore_vert

�owisko po wydobywaniu gliny g��boko�� oko�o 4 , 5 m . Dno piaszczyste i gliniane                                                              ...

wr��reply