menu

�owiska

Okr�g PZW Mazowiecki

wr��reply

Stawy Jana - ��d�

Stawy Jana - ��d�more_vert

Stawy Jana to bardzo popularne i cz�sto odwiedzane przez pobliskich w�dkarzy �owisko jak i obiekt rekreacyjny. Powierzchnia ca�ego obiektu wynosi 18,34 ha a samego stawu 4,3 ha. Staw ten jest otoczony z jednej strony drzewami a z drugiej pla��. Przez staw ten przep�ywa rzeka Olech�wka. Niestety J...

Jezioro Piasutno

Jezioro Piasutnomore_vert

Jezioro Piasutno to jezioro po�o�one w wojew�dztwie warmi�sko-mazurskim w gminie �wi�tajno. Powierzchnia akwenu wynosi oko�o 42 hektar�w.Ma wyd�u�ony kszta�t , a �rednia g��boko�� wynosi oko�o 4 metr�w. Pod wzgl�dem w�dkarskim jezioro ma typ linowo-szczupakowy. Opr�cz tych ryb wyst�puj� tu r�wnie...

Jezioro Pomocnia

Jezioro Pomocniamore_vert

Jako mieszkaniec Warszawskiego Imielina przed wyjazdem na ryby zawsze pojawia si� problem w postaci gigantycznych kork�w, d�ugiej drogi dojazdu i perspektywy sp�dzenia kilku godzin w samochodzie przed dojazdem na �owisko.Prawda jest taka, �e co weekend pokonywanie 400 km w obydwie strony jest do...

Rzeka Jeziorka og�lnie

Rzeka Jeziorka og�lniemore_vert

Jest lewym dop�ywem rzeki Wis�y rozpoczyna sw�j bieg na terenie grunt�w wsi D�biny Osuchowskie a do Wis�y wpada niedaleko wsi Ob�rki ko�o Konstancina - Jeziorny.[img:rez.jpg align=center width=640 height=482 alt=""] Pocz�tkowo p�ynie na wsch�d, w Go�cie�czycach skr�ca na p�noc, by pon...

Starorzecze Bugu w Szuminie

Starorzecze Bugu w Szuminie more_vert

Starorzecze we wsi Szumin to pe�ne zakr�t�w �owisko szczupaka i okonia. Zagubione w ��kach czaple, jak mawiaj� miejscowi, pe�ne gr��eli, zwalonych drzew i do��w wymytych przez wiosenne powodzie, to miejsca pe�ne garbus�w.

Stawy w Grzegorzewicach.

Stawy w Grzegorzewicach.more_vert

Witam wszystkich gor�co napisz e kilka s��w na temat staw�w w Grzegorzewicach.Mazowieckim krajobrazie wielk� b��kitn� plam�. Kilkana�cie zbiornik�w porozdzielanych jest malowniczymi groblami. Wiosn� znad wody rozlega si� g�o�ne kumkanie �ab. Ale nie po to ci�gn� tu Najwi�kszy z licznych w...

�owisko Osieczek

�owisko Osieczek more_vert

Witam wzszystkich gor�co.Dzis chcia�by napisa� co� na temat �owiska Osieczek ko�o miejscowo�ci Konie.Osieczek to �owisko rekreacyjne na kt�rym mo�na �owi� z �rodk�w p�ywaj�cych a znajduje si� na rzece Jeziorka ma oko�o 10 ha znajduje si� oko�o 15km od Gr�jca.Chcia�bym podkre�li� �e jest...

�wirownia Brz�ze

�wirownia Brz�zemore_vert

http://www.mapa-online.pl/mapa,Brzoze-Male.html link do mapy.radz� zaznaczyc ,,hybrydowa,,.�owisko to dawna �wirownia.zajmuje ok100hektar�w.malowniczo po�o�ana w�r�d otaczaj�cego j� lasu.bardzo czysta woda,og�lnie zbiornik g�eboki a cz�sto bardzo g��boki.wr�cz mniej jest miejsc p�ytkich takich ...

Rzeka Skrwa Prawa

Rzeka Skrwa Prawamore_vert

Chcia�bym przedstawi� kolegom niewielk�, ale jak�e urokliw� i co dla w�dkarzy najwa�niejsze rybn� rzeczk� Skrw� Praw�.Rzeka ta wije si� po Pojezierzu Che�mi�sko - Dobrzy�skim i jest prawym dop�ywem Wis�y. �r�d�o rzeki znajduje si� w powiecie �uromi�skim w okolicach wsi P�ociczno. Jej d�ugo�� to o...

Jezioro Bor�wko

Jezioro Bor�wkomore_vert

Jezioro Bor�wko to jezioro typu linowo-szczupakowego. Dno jest muliste. Akwen ukryty jest w lesie , wi�c presja w�dkarska jest bardzo ma�a.Brzegi poro�ni�te s� trzcin� . W okresie letnim na p�ytkiej wodzie stoj� okonie i szczupaki ,ganiaj�ce �awice uklei. Nieco g��biej z�owimy p�ocie , karp...

Rzeka Wis�a w okolicy Ryczyw�u

Rzeka Wis�a w okolicy Ryczyw�umore_vert

Moim ulubionym �owiskiem jest odcinek Wis�y w okolicy miejscowo�ci Ryczyw�. Na pocz�tku wydawa�o mi si� nudne i ma�o urozmaicone. Jednak po kilku powrotach w to miejsce naprawd� przypad�o mi do gustu. Jego zalet� jest to, �e do samej rzeki mo�na podjecha� samochodem, mie� go ci�gle na oku, nie ...

Stawy Opor�w

Stawy Opor�w more_vert

Stawy w OporowieStawy po�o�one s� na terenie gminy Opor�w, w wojew�dztwie ��dzkim, powiecie kutnowskim, 15 km od Kutna i 6 km od �ychlina. Od 2009 roku stawy znajduj� si� pod opiek� Ko�a PZW 2 Kutno. Udost�pnione w�dkarzom zbiorniki maj�: 2,7 ha oraz 1,81 ha. Ich g��boko�� wynosi ...

Zalew na Rozodze

Zalew na Rozodzemore_vert

Jest to sztuczny zbiornik wodny zalew na rzece Rozodze, znajduje si� on nieopodal miejscowo�ci Wykrot(wojew�dztwo mazowieckie, w powiecie ostro��ckim, w gminie Myszyniec).Wyst�puje tam do�� liczna populacja ryb drapie�nych-mi�o�nicy okoni i szczupak�w na pewno znajd� tam co� dla siebie. Nocna zas...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Rekowe

Jezioro Rekowemore_vert

Rekowe to jezioro o mulistym dnie, lecz nie musimy si� obawia�, �e zestaw z koszyczkiem zan�towym si� nie sprawdzi, gdy zastosujemy niewielkie obci��enie(do 35g) i przygotujemy odpowiedni� zan�t� to mo�emy spodziewa� si� wielu ekscytuj�cych bra� pi�knych ryb, przynosz�cych rado�� ka�demu w�dkarzo...

Jezioro Konik

Jezioro Konikmore_vert

Zbiornik w kszta�cie odwr�conej litery C. Brzegi urozmaicone - p�askie na po�udniu i strome, w�r�d las�w.Najbli�sza miejscowo�� to Rekownica. Dojazd ze Szczytna drog� krajow� nr 58 w stron� Nidzicy, nast�pnie w miejscowo�ci Narty, drog� gruntow� w lewo. Droga nazywana jest Szerok� Drog�. ...

Jezioro Soczewka

Jezioro Soczewkamore_vert

Jezioro Soczewka po�o�one jest ok 12-13 km od P�ocka w miejscowo�ci o tej samej nazwie. Bardzo �atwy i wygodny dojazd nad ten akwen powoduje, �e codziennie jest tam mas� amator�w w�dkowania z P�ocka o okolic.Jezioro powsta�o ok 150 lat temu w wyniku spi�trzenia rzeki Skrwy lewej. Jest pi�...

Zbiornik Pomocnia

Zbiornik Pomocniamore_vert

Po�o�ony niedaleko Wkry, w miejscowo�ci B��dowo, owalny zbiornik troch� na wyrost nazwany jeziorem. Z jednej strony stanica PZW, z drugiej las wchodz�cy dos�ownie do wody. Wok� brzegu pas gr��eli szeroko�ci oko�o 3-5 m, w zale�no�ci od g��boko�ci. Wjazd do lasu zablokowany od niedawna szlabanem,...

Brwilno Dolne

Brwilno Dolnemore_vert

Super miejsce, s� tu wspania�e okazy karpia osi�gaj�ce nawet 20 kg. Pstr�ga t�czowego jest tyle, �e co rzut mo�na go z�apa�. Jest to miejsce naprawd� godne polecenia. S� tam mo�liwe te� nocki, kwestja dogadania z w�a�cicielem ...

Wis�a - Czosn�w

Wis�a - Czosn�w more_vert

[i]Dzikie i zapomniane nadwi�la�skie brzegi to ostoja prawdziwych w�dkarzy. Dzi�, kiedy woda opad�a i troch� odm�tnia�a, zaczynaj� zmienia� si� w prawdziwe w�dkarskie Eldorada. Ju� dwukrotnie w mininym tygodniu odwiedza�em t� miejsc�wk�, za ka�dym razem z obwitym wynikiem. Postanowi�em zatem zapr...

Czarne na ryby

Czarne na rybymore_vert

Ladne �owisko z bogata ro�norodnoscia ryby chodz przewarza ladny leszcz i dosc okazaly okon pozatym mozemy zlapac tu szczupaka i przy duzym szczesciu sandacza. �owisko w duzej mierze zapomniane przez wedkazr z powodu trudnego dostepu do wody ale dla wytrwalych wedkarzy to nie problem mozna znales...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

wr��reply