menu

�owiska

Okr�g PZW Mazowiecki

wr��reply

Jezioro Gromskie

Jezioro Gromskiemore_vert

Jezioro Gromskie po�o�one jest w wojew�dztwie warmi�sko-mazurskim, w gminie pasym. Akwen usytuowany jest na terenie Pojezierza Olszty�skiego. �rednia g��boko�� wynosi 5,8 m, natomiast d�ugo�� lini brzegowej - 10,2 m. W po�udniowej cz�ci akwenu s� trzy wyspy o ��cznej powierzchni po...

Jezioro Fr�ckie

Jezioro Fr�ckiemore_vert

Jezioro Fr�ckie po�o�one jest w wojew�dztwie warmi�sko-mazurskim, w powiecie szczycie�skim. Jest ono po��czone z jeziorem Sasek Wielki. Akwen wyd�u�ony jest z p�nocy na po�udnie. Najszersza cz�� znajduje si� w �rodkowej cz�ci. Brzegi s� wysokie i strome jedynie w po�udniowej cz�...

Popowo Parcele-Bug

Popowo Parcele-Bugmore_vert

Witam wszystkich mi�o�nik�w w�dkarstwa,chcia�bym przedstawi� wam �owisko na kt�rym sp�dzi�em 2 dni z moimi kolegami z pracy.�owisko jest po�o�one niedaleko wsi Popowo Parcele i jest to rzeka Bug.Na ten 2 dniowy wypad przygotowali�my si� od 2 tygodni i to miejsce na kt�rym byli�my poprowad...

Jeziorko Ramsza

Jeziorko Ramszamore_vert

Jest to ma�y stawik kt�ry znajduje si� za DPS-em w G�ownie. Ma ok. 0.5 ha i na jego powierzchni unosi si� troch� rz�sy wodnej w okresie letnim i jesiennym. W wodzie jest sporo rybek ale ci�ko je z�apa� gdy� s� bardzo ostro�ne. Najlepiej �owi� na sp�awik. W wodzie mo�na z�owi� �adnego karasia sre...

Staw przy ulicy Prz�dzalnianej - Prz�dzalka

Staw przy ulicy Prz�dzalnianej - Prz�dzalkamore_vert

Staw przy ulicy Prz�dzalnianej le�y w centrum miasta niedaleko skrzy�owania ulicy Milionowej z Prz�dzalnian�. Nale�y do obwodu rybackiego rzeki Ner nr.1 ( PZW ��d� ). Jego powierzchnia to oko�o 3,5 hektara i g��boko�� od 2 – 4 m. Od strony po�udniowej (strona od ogr�dk�w dzia�kowych) jest g...

Park Szcz�liwicki Warszawa

Park Szcz�liwicki Warszawamore_vert

Park Szcz�liwicki to kompleks po�o�ony na styku dw�ch dzielnic Warszawy: Ochoty i W�och. Jego powierzchnia wynosi ok. 30 ha.Dwa wyrobiska gliny po��czono kana�em tworz�c zbiornik Glinianki Szcz�liwickie o powierzchni ok. 7 ha. G��boko�� jest zr�nicowana,a mianowicie miejs...

Rzeka Wis�a w Warszawie

Rzeka Wis�a w Warszawiemore_vert

Wis�a jest najd�u�sz� rzek� Polski, jej ca�kowita d�ugo�� wynosi 1070 km. Sw�j pocz�tek ma w �r�d�ach potok�w Czarnej i Bia�ej Wise�ki na stokach Baraniej G�ry w Beskidzie �l�skim. Do uj�cia Przemszy rzeka p�ynie w�skim korytem i nazywa si� Wise�k� b�d� Ma�� Wis��. W obr�...

Jezioro Bia�e - Gostynin

Jezioro Bia�e - Gostyninmore_vert

Jezioro Bia�e - po�o�one na wsch�d od Lucienia. Powierzchnia 150 ha. Maksymalna g��boko�� - 31m. Brzegi wysokie, ma�o urozmaicone, czysta woda. Dobrze zagospodarowane turystycznie. Jest to jezioro typu rynnowego czyli jest d�ugie i w�skie, jest do�� bogate w ryby, zw�aszcza leszcze, p�ocie, okonie, ...

Jezioro Ostrowite (Rypi�skie)

Jezioro Ostrowite (Rypi�skie)more_vert

Jezioro morenowe. Powierzchnia: ok.50ha. Obj�to��: 2685,4 tys. m3 wody. maksymalna g��boko�� 12,7 m, �rednia g��boko�� 5,8 m. Dominuj�ca ro�linno��: wynurzona: tatarak, trzcina, pa�ka wodna, sitowieo li�ciach p�ywaj�cych: gr��el ��ty, grzybie� bi�yzanurzona: moczarka kanadyjska,...

Jezioro Gr�jec - Kujawsko-Pomorskie

Jezioro Gr�jec - Kujawsko-Pomorskiemore_vert

Dosy� dobry dost�p z brzegu, jest par� dobrych stanowisk ( w tym jeden mostek). S�aby bezpo�redni dojazd, ale asfalt znajduje si� 100 - 200 metr�w, wi�c mo�na zostawi� samoch�d na poboczu (jest specjalne wyasfaltowane miejsce). Wok� drzewa, lecz wi�kszo�� to otwarta przestrze�Typ jeziora sandac...

Rzeka Szkwa

Rzeka Szkwamore_vert

Mazursko-Kurpiowska rzeka Szkwa wyp�ywa z Jeziora �wi�tajno le��cego w po�udniowej cz�ci mazur nieopodal miejscowo�ci o tej samej nazwie, rzeka rozci�ga si� dalej przez p�nocn� cz�� Mazowsza mi�dzy innymi przez wsie Kolonia, D�ugi Borek, Rozogi, Gr�dzkie, Tartak, Szafranki, Brzozowa, D�br�wka, G�...

Jeziorko Czerniakowskie Warszawa

Jeziorko Czerniakowskie Warszawamore_vert

Jezioro Czerniakowskie to chyba najciekawszy zbiornik wodny znajduj�cy si� w Warszawie, to fragment starorzecza Wis�y, ma pod�u�ny kszta�t. Jego d�ugo�� wynosi 1,7 km, a szeroko�� maksymalna to oko�o 150 metr�w. Brzegi s� dost�pne dla w�dkarzy, jednak w kilku miejscach dost�p do wody jest ogranic...

Staw Swietej Anny ( Anka )

Staw Swietej Anny ( Anka )more_vert

�owisko jest zaro�ni�te. Brania niezbyt intensywne, lecz ma�e ryby szybko zaczynaj� bra�. �owisko jest czyste, lecz na brzegach niekt�rzy w�dkarze zostawiaj� na brzegu �mieci. Nad stawem jest ma�a pla�a z powolnym zanurzeniu. Przy brzegu ro�nie trzcina, a przy trzcinie ryby. W�dkarze zazwyczaj rozk�...

Jezioro Zwiastowe

Jezioro Zwiastowemore_vert

Witam.Chcia�bym przybli�y� w skr�cie jezioro bliskie memu sercu, wychowa�em si� nad nim i od najm�odszych lat tutaj w�dkuje. Mieszkam w okolicy, wi�c bardzo dobrze znam ten akwen. Nie chc� tu opisywa� jak bra�y ryby kiedy�, lecz napisz� kilka s��w o ostatnich latach. Jest to jezioro do�� p�yt...

Jeziorko Szcz�liwickie

Jeziorko Szcz�liwickiemore_vert

W latach 50-tych XX wieku na Szcz�liwcach wydobywano �wir i glin�. Pozosta�e po wykopach jamy z czasem zape�ni�y si� wod�. W latach 60-tych z kilkunastu ma�ych sadzawek uformowano dwa du�e zbiorniki o powierzchni 7,5 ha, kt�re to po��czono kana�em. W wyniku porozumienia mi�dzy w�adzami dzielnic...

Rzeka Bug w Szuminie

Rzeka Bug w Szuminiemore_vert

Witam, przedstawiam kole�ankom i kolegom moje ulubione �owisko na rzece Bug . Jest to po��czenie G��wnego nurtu ze starym korytem (nazywany tu przerwa�cem). Znajduje si� ono w miejscowo�ci Szumin gmina �och�w powiat W�gr�w. Dojazd samochodem jest bardzo dobry. G��boko�ci od 1,5m. do 8m �rednia o...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Wis�a - Piaski (obw 3)

Wis�a - Piaski (obw 3)more_vert

Ten malowniczy kawa�ek naszej najwi�kszej rzeki jest po�o�ony w okolicach Konstancina. Dojecha� mo�na kieruj�c si� na miejscowo�� Gassy i po dojechaniu do wa�u skr�camy w prawo jad�c przy samy wale jaki� 1km. Niestety droga nie jest utwardzona a deszcze czy �nieg powoduj�, �e zwyk�ym autem ci�ko je...

MzW Skubianka

MzW Skubiankamore_vert

Skubianka MzW �owisko dobre A nawet bardzo dobre.Leszcze dominuj�. Sumy,p�ocie,Liny te� (ale mniej)Wiele razy testowany przezemnie i koleg�wSumy jak s� to gigantyczne p�ocie �adne ukleje ca�a masaspining Grunt Sp�awikZima na l�d zapraszam Sp�awik w lato ...

Staw przy ul. Prz�dzalnianej - ��d�

Staw przy ul. Prz�dzalnianej - ��d�more_vert

Staw po�o�ony jest prawie w centrum miasta. Jego powierzchnia wynosi oko�o 3 hektary.G��boko�� dochodzi w niekt�rych miejscach do oko�o 4 metr�w. Od strony zachodniej jest w�a�nie taka g��boko��. Tak� informacj� uzyska�em od w�dkuj�cych.Przy brzegach porasta sitowie, ale nie na ca�ej d�ug...

�owisko Zawady

�owisko Zawadymore_vert

spokojne ciche �owisko jak na warszawe to dosyc malo wedkarzy przy brzegu woda dosyc spokojna tak ze i splawik nie ucieka ok 10 m. nurt zaczyna robic sie bystry jak to w wisle metoda gruntow� koszyczek ok 80 gram i to dos�ownie 6-8 metr�w przed siebie.nie bylo wyjazdu w to miejsce bez ryby -i to...

wr��reply