menu

�owiska

Okr�g PZW Mazowiecki

wr��reply

Wis�a w okolicach Piwonina

Wis�a w okolicach Piwoninamore_vert

Pi�kna, majestatycznie p�yn�ca nizinna Wis�a. Liczne odnogi, wyspy, rafy i ostrogi. Kilometr w d� i g�r� Wis�y opaska, tworz�ca baseny, kt�re to podczas wysokiej wody zape�niaj� si� rybami. Prawdziwa Kr�lowa rzek....

Jezioro Wilanowskie

Jezioro Wilanowskiemore_vert

Jezioro Wilanowskie to niewielki zbiornik wodny na ty�ach pa�acu wilanowskiego. Cho� wygl�da do�� niepozornie s� tam ryby w tym szczupaki i okonie. Tutejsi w�dkarze twierdz�, �e zdarzaj� si� tak�e w sandacze. Akwen nie jest g��boki, �rednia g��boko�� to ok. 2m. Za� dno jest g��wnie muliste - kr�l...

Wis�a w Warszawie - Zawady

Wis�a w Warszawie - Zawadymore_vert

Nawet w du�ym mie�cie jakim jest Warszawa mo�na znale�� praktycznie dzikie miejsca do w�dkowania. Jednym z nich jest Wis�a w okolicach m. Zawady. Dojazd najpro�ciej mo�na opisa� tak: kierujemy si� na EC Siekierki a nast�pnie obje�d�amy zak�ad od po�udnia i kierujemy si� w stron� wa�u wi�lanego. I...

Jezioro Zdworskie - Pomost G�bi�ski

Jezioro Zdworskie - Pomost G�bi�skimore_vert

Jezioro Zdworskie, obok znajduj�cych si� w jego pobli�u jezior ��ckiego, Ciechomickiego i G�rskiego, mo�na zaliczy� do czo��wki najpopularniejszych pod wzgl�dem turystycznym i rekreacyjnym zbiornik�w na p�nocnym Mazowszu. Ma tak�e wierne grono swoich wielbicieli – w�dkarzy, kt�rzy �ci�gaj...

Zbiornik retencyjny Wykrot

Zbiornik retencyjny Wykrot more_vert

Nieopodal wsi Wykrot, na rzece Rozoga powsta� zbiornik retencyjny.Zbiornik to w�a�ciwie dwa po��czone ze sob� "oczka" o ��cznej powierzchni ok.50 ha. Znajduj� si� na nim dwie, niezbyt du�e wysepki, kt�re s� doskona�ym miejscem do spinningu.Jego �rednia g��boko�� wynosi 1,5 metra, nato...

Rzeka Orzyc

Rzeka Orzyc more_vert

Rzeczka Orzyc to prawy dop�yw Narwi o d�ugo�ci 146 km i powierzchni dorzecza 2 077 km². P�ynie przez Nizin� P�nocnomazowieck�, w wojew�dztwie warmi�sko-mazurskim i mazowieckim.Powy�ej Makowa Mazowieckiego, w okolicach M�odzianowa to dobre i sprawdzone miejsce przez w�dkarzy. Jej...

Jezioro Skrwilno

Jezioro Skrwilnomore_vert

Jezioro Skrwilno po�o�one jest w dorzeczu rzeki Skrwy. Jego powierzchnia zajmuje 74 ha, a maksymalna g��boko�� to nieca�e 2 metry! �rednia - 1 metr! Na �rodku jeziora po�o�ona jest ma�a wyspa - ok. 0,5 ha.Kolor wody jest zielony, dno muliste, czysto�� w�d jeziora pozaklasowe.Wok�...

Jezioro Okonin

Jezioro Okoninmore_vert

Jezioro Okonin nie jest zbyt du�ym jeziorem (9,85 ha), jego g��boko�� maksymalna to 15 m, a �rednia prawie 8 metr�w. M�wi si� o tym jeziorze, �e jest najczystsze w okolicy. Pod wzgl�dem sanitarnym jego wody mieszcz� si� w II klasie czysto�ci.Wok� linii brzegowej roztaczaj� si� przede wszyst...

Jezioro Huta -Nadroskie

Jezioro Huta -Nadroskiemore_vert

We wsi Huta, w dorzeczu rzeki Drw�cy po�o�one jest jezioro Huta zwane te� Nadroskim. Jego powierzchnia to 34,5 ha, maksymalna g��boko�� wynosi 21,2 metry, a �rednia 6,6 m.Po��czone jest z jeziorem Ruda poprzez r�w bez nazwy.Jezioro ma kszta�t zbli�ony do rogala.Dooko�a jeziora roz...

Jezioro Czarownica (Borzymin)

Jezioro Czarownica (Borzymin)more_vert

Jezioro Czarownica bywa te� nazywane Borzymin, poniewa� le�y na tereni wsi o takiej w�a�nie nazwie. Powierzchnia lustra wody to 25,09 ha, maksymalna g��boko�� to 14,7 metr�w, natomiast �rednio g��bokie jest na prawie 7 metr�w.Czysto�� w�d zosta�a zaliczona do II klasy. Brzegi jeziora por...

Wis�a - Drwa�y k. Wyszogrodu

Wis�a - Drwa�y k. Wyszogrodumore_vert

Wis�a w okolicach Drwa� ( ok. 7 km od Wyszogrodu)Opis rzeki:Chcia�bym si� podzieli� z Wami moimi spostrze�eniami, co do niniejszego �owiska. Najpierw kr�tko o jego charakterze. W tej cz�ci Wis�a ma do�� ciekawe ukszta�towanie brzeg�w...

Jezioro Marksoby

Jezioro Marksobymore_vert

Marksoby le�y pomi�dzy wsiami - Jerutki i Marksew. Jego powierzchnia to 155 ha, a maksymalna g��boko�� to 10 metr�w, �rednia g��boko�� nie jest wi�ksza ni� 5 meytr�w.To typowe jezioro o charakterze leszczowym. Mieszkaj� w nim szczupaki, leszcze, okonie, p�ocie, liny i w�gorze. Na szczupak...

Jezioro Brajnickie

Jezioro Brajnickiemore_vert

Powierzchnia jeziora wynosi 186 ha, d�ugo�� - 3500 m, szeroko�� - 1000 m, d�ugo�� linii brzegowej - 8700 m, g��boko�� maksymalna - 5,2 m, a �rednia - 2,7 m.Jezioro Brajnickie jest jednym z ciekawszych pod wzgl�dem w�dkarskim jezior Mazur po�udniowych. Do roku 1998 sprzeda� pozwole� na w�d...

wr��reply