menu

�owiska

Okr�g PZW Mazowiecki

wr��reply

Rzeka Wolb�rka

Rzeka Wolb�rkamore_vert

Wolb�rka to rzeka w obr�bie wzniesie� po�udniowomazowieckich, b�d�ca lewym dop�ywem Pilicy. P�ynie pocz�tkowo przez wzniesienia ��dzkie, nast�pnie przez R�wnin� Piotrkowsk�. D�ugo�� Wolb�rki wynosi 48.8 km, a powierzchnia dorzecza 941.5 km2.�r�d�a Wolb�rki znajduj� si� w lesie w okolicach...

�acha - Narew

�acha - Narewmore_vert

Miejsce poleci� mi kolega. Zaliczy�em tylko jeden wyjazd w to miejsce. Jedziecie przez Serock (od Warszawy), za miastem doje�d�acie do ronda, na rondzie w prawo, na most, przejedziecie most i tu� za mostem w prawo (przy sklepie spo�ywczym). Traficie na pla�� i wa� przeciwpowodziowy. Kilka...

Jezioro Grabina

Jezioro Grabinamore_vert

Malownicze jezioro umieszczone po�r�d las�w. Niestety latem ci�ko znale�� spokojne miejsce. Dooko�a kilka o�rodk�w wypoczynkowych. M�j kolega ma tam ��dk�, tak�e o miejsce nie bardzo si� martwimy. Jezioro g��bokie i mo�na tu spotka� kilka gatunk�w ryb. Do�� mocno rozwini�ta ro�linno�� podwodna. ...

Wis�a - Port G�ra Kalwaria (obw 3)

Wis�a - Port G�ra Kalwaria (obw 3)more_vert

Na pocz�tku niespodzianka, jedziemy piaskow� drog�, kt�ra nagle ko�czy si� zamkni�t� bram�. I tak powinno by� nie zawraca�, troszk� cierpliwo�ci i go��, kt�ry pilnuj� portu wynurzy si� z budki obok i otworzy (od 3.30 – 4.30 b��ka�em si� nie mog�c trafi�, a� w ko�cu pojecha�em za w�dkarzem, ...

Wis�a - Zawady Wilan�w

Wis�a - Zawady Wilan�w more_vert

Odcinek Wis�y w okolicach Wilanowa.�owisko po�o�one w�r�d wi�lanych pla� i z du�� ilo�ci� zatoczek, co sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi i dlatego te� proponuj� uda� si� tam w tygodniu, poniewa� do�� du�a liczba pla�owicz�w znacznie utrudnia spokojne w�dkowanie. (Cho� w�druj�c wzd�u� brzegu...

Wis�a - Nowodwory

Wis�a - Nowodwory more_vert

Warszawskie odcinek Wis�y le��cy w okolicy Tarchomina.Jest to bardzo cicha, spokojna okolica i chyba jedna z niewielu o tak niskiej presji w�dkarskiej. B�d�c tam przez kilka godzin nie spotka�em tam ani jednego w�dkarza.Dost�p do wody jest dobry, cho� aby dosta� si� do naprawd� ci...

Rzeka Bug -  Bra�szczyk

Rzeka Bug - Bra�szczykmore_vert

�owisko na brzegu od strony miejscowo�ci Bra�szczyk (betonowa przysta�) ma oko�o kilometra d�ugo�ci. Na lewo od przystani ciekawe miejsca zw�aszcza zakole rzeki, na lewo od pomostu brzeg poro�ni�ty drzewami. Miejsce z obu stron ograniczone dop�ywami innych rzeczek i w weekend spora presja w�dkars...

Zalesie Dolne

Zalesie Dolnemore_vert

AMO to �owisko zarz�dzane przez PZW. Jaki� rok temu przesz�o szereg prac "naprawczych" polegaj�cych na pog��bieniu i odmuleniu. Okolica pi�kna, mo�na w�dkuj�c nacieszy� si� pi�knymi widokami. Systematycznie zarybiane. Mo�na z�owi� ma�e karpie 25-35 cm. �adne karasie, ostatnio leszcze i liny. Podo...

Wis�a - Gassy

Wis�a - Gassy more_vert

Pi�kny kawa�ek Wis�y, przeci�ty dwoma g��wkami. Jedna od strony miejscowo�ci Gassy, a druga od Karczewa. Miejsce urokliwe, pi�kne krajobrazy. Na g��wk� mo�na wjecha� samochodem (tak naprawd� to nie do ko�ca g��wka, podobno to jakie� budowle wojskowe przygotowane na wypadek wojny, fajnie to wygl�d...

Rzeka Jeziorka -Zalesie Dolne

Rzeka Jeziorka -Zalesie Dolnemore_vert

Jeziorka - lewy dop�yw Wis�y, do Wis�y wpada niedaleko wsi Ob�rki ko�o Konstancina-Jeziorny. Rzeka II rz�du.G�rny jej bieg sklasyfikowany jako g�rski. Rzeka pi�kna, bardzo dzika i malownicza. Miejscami bardzo ci�ko si� przedziera� brzegiem (pi�kne widoki). Mo�na tu z�apa� �adnego szczupaka, ...

Wis�a-g��wki na Chmielewie

Wis�a-g��wki na Chmielewiemore_vert

Skr�caj�c w Wyszogrodzie w ulic� Niepodleg�o�ci, a nast�pnie mijaj�c kolejno nowe osiedle, LO, Szko�� Podstawow� i hal� sportow� dojedziemy do rozwidlenia drogi nieopodal cmentarza. Tutaj musimy uda� si� w d� poln� drog� i oko�o 1,5 km dalej jeste�my na miejscu - ,,g��wkach na Chmielewie".

Jezioro Zegrzy�skie

Jezioro Zegrzy�skiemore_vert

W�r�d du�ych zbiornik�w zaporowych jest tylko jeden na polskiej ziemi, kt�ry wyra�nie ��czy w sobie cechy charakterystyczne dla jeziora i zarazem rzeki – Jezioro Zegrzy�skie. Dobrze wyczuwalny nurt w szerokim na kilkadziesi�t metr�w starym korycie d�ugo nie pozwala przymarza� powierzchniowym w...

Ciep�a Narew

Ciep�a Narewmore_vert

Od kiedy Zesp� Elektrowni Ostro��ka zrzuca ciep�e wody poch�odnicze do Narwi, rzeka - na odcinku od nowego spustu wody, zwanego w�r�d miejscowych „now� ciep�� wod�”, a� do R�ana - p�ynie zim� bez kry i pokrywy lodowej. Sprzyja to zimowemu w�dkowaniu, cho� trzeba pami�ta�, �e wi�kszo...

Zbiornik Wykrot

Zbiornik Wykrotmore_vert

Mazursko-kurpiowska rzeka Rozoga wyp�ywa z jeziora Marksoby (154,6 ha), le��cego na Mazurach Po�udniowych, a uchodzi do rzeki Narew powy�ej Ostro��ki. Ca�kowita d�ugo�� rzeki wynosi 82,0 km, a powierzchnia dorzecza 492,7 km kw. Najciekawszym �owiskiem dorzecza Rozogi jest, powsta�y ostatn...

Starorzecze Wis�y-Chmielewo

Starorzecze Wis�y-Chmielewo more_vert

Ka�dy w�dkarz z Ko�a SUM z Wyszogrodu, wie co oznacza Starorzecze Chmielewo , takie ma�e w�dkarskie ,,Edorado", niestety mimo wielu wysi�k�w ze stony stra�nik�w z Ko�a n�kane jest przez k�usownik�w a mimo to nadal pozostaje bardzo atrakcyjne.Woda na tym akwenie jest bar...

Wis�a - Most Gda�ski

Wis�a - Most Gda�ski more_vert

WitamZapraszam na �owisko po�o�one w Warszawie w bezpo�rednim s�siedztwie Mostu Gda�skiego.Wis�a jak ka�da du�a rzeka nizinna jest bardzo zmienna. Miejsca, kt�re s� bardzo atrakcyjne jedn� por� roku, inn� nie wzbudzaj� zachwytu, natomiast opisywany odcinek jest ciekawy przez wi�ks...

Wis�a - Ciszyca

Wis�a - Ciszyca more_vert

�owisko, kt�re chcia�bym zaprezentowa� le�y na wysoko�ci Ciszycy Ko�o Konstancina niski stan Wis�y zrobi� tam �adnych par� �ach i zakoli gdzie lubi� �erowa� drapie�niki (pomacha� spinningiem), lecz nie tylko mo�na r�wnie� zarzuci� grunt�wk�, jaki sp�awik. Doj�cie do wody dobre du�o miejsc�wek cis...

Wis�a - Wa� Miedzeszy�ski

Wis�a - Wa� Miedzeszy�ski more_vert

�owisko na Wi�le po prawobrze�nej stronie rzeki, ok.8km. od zjazdu z Trasy �azienkowskiej na Wa� Miedzeszy�ski w kier. Pu�aw. Dobry dojazd do samej rzeki. Brzeg porwany, z licznymi zakolami i powalonymi drzewami. A wi�c du�o dobrych miejsc, w kt�rych trzymaj� si� ryby. Niestety jest wiele zaczep�...

Rzeka Wis�a w okolicach Warszawy

Rzeka Wis�a w okolicach Warszawymore_vert

Kr�lowa polskich rzek. Dzika, wielka i... rybna. Zapraszamy na kr�tkie parogodzinne wypady lub ca�odniowe wyprawy w�dkarskie. Nasz� g��wn� atrakcj� s� niezapomniane sp�ywy �odzi� (mo�liwe tak�e z noclegiem pod namiotami). W�wczas w�dkujemy podczas ca�ego dnia, jak i p�n� noc�. Na jakie ryby mo�e...

Jeziorka

Jeziorkamore_vert

Po�o�one mi�dzy mostem a zapor� zwan� imberfalem,dobre doj�cie z obu stron do wody . Za zapor� woda spokojna p�yn�ca leniwie a przed mo�emy poczu� si� jak na g�rskim potoku ;) . Dla tych kt�rych ominie szcz�cie w po�owach proponuj� zwiedzi� przepi�kny park uzdrowiskowy z t�ni� solankow� po�o�ony ...

wr��reply