menu

Zdj�cie do artyku�u "W�dkarskie z�oto"

nast�pne
zdj�cie: 1/7

d�ugi, mocny i wyra�ny odjazd zapowiada�, �e to karp i to zdecydowanie wi�kszy od pierwszego

Autor: Janusz Koz�owski

wr��